ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีประจำแฟ้ม
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
tambonnongprue.go.th
 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
 
 
 

สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)

 
  แผนงานพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น